Company: Messoyakhaneftegaz – Gazprom Neft

| 16.08.2019